Instrukcja dla autorów

Wymagania edytorskie:

 • format A4, MS Office Word (lub kompatybilny);
 • artykuł powinien zawierać od 21 do 45 tysięcy znaków ze spacjami (bez bibliografii i aneksów);
 • tekst wyjustowany (także w przypisach);
 • czcionka Times New Roman 12 pkt. w zasadniczym tekście, 10 pkt. w przypisach;
 • interlinia – 1,5 pkt., wcięcie pierwszego wiersza automatyczne;
 • należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień i innych wyróżnień).
 • kursywę należy stosować do tytułów dzieł oraz wyróżnienia fraz obcojęzycznych;
 • wszystkie obiekty wstawione powinny być wyśrodkowane, podpisane i oddzielnie numerowane (fot. 1, tab. 1, przykł. 1, itp.) oraz przesłane w odpowiedniej jakości w oddzielnym pliku;
 • należy stosować przypisy dolne o numeracji ciągłej cyframi arabskimi;
 • szczegółowe zasady cytowania: konstrukcja przypisów TSS (pobierz)

 Do artykułu należy dołączyć:

 • tytuł, streszczenie i słowa klucze w języku polskim i angielskim oraz w języku, w którym został napisany artykuł;
 • plan artykułu;
 • biogram autora z afiliacją oraz numerem ORCID;
 • bibliografię w stylu APA;
 • wykaz obiektów (zdjęć, tabel, itp.) oraz skrótów.

*brak któregoś z wymienionych elementów może skutkować nie przyjęciem artykułu do druku.

Zapis bibliografii w stylu APA:

 1. Monografia (jeden autor):

Matwiejuk, K. (1995). Błogosławieni męczennicy z Pratulina. Siedlce: Unitas.

Nowak, M. (2008). Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II. Lublin: Polihymnia.

 1. Pozycja książkowa kilku autorów:

Chałas, K., Bodora, A., Buk-Cegiełka, M. (2022). Aksjologiczny potencjał środowiska wiejskiego źródłem szans integralnego rozwoju i wielostronnej aktywności uczniów. t. I. Przyroda – Ekologia – Praca rolnika – Przedsiębiorczość – Kultura ludowa – Integracja społeczna. Lublin: Polihymnia.

Bobowski, K., Kowalski, P., Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 1. Publikacja pod redakcją (całość):

Walkusz, J. (red.). (2019). Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 18. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 1. Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej:

Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.), Niestabilność wzrostu gospodarczego (22-44). Kraków: Znak.

Ziemiański, S. (2006). Pieśni i piosenki religijne. W: K. Turek, B. Mika (red.), Polska muzyka religijna: między epokami i kulturami (115-129). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 1. Artykuł w czasopiśmie:

Bartkowski, J. (2010). Zachowania wyborcze Pomorzan. Studia Socjologiczne 3 (198), 30-37.

Klocek, A.(2000). Najczęściej używane w Polsce zbiory pieśni kościelnej. Liturgia Sacra 6, nr 1, 65-83.

Gadamer, D. (2022). Feministyczna krytyka nauki a postmodernistyczny relatywizm poznawczy. Teologiczne Studia Siedleckie XIX (19), 153-171. DOI: 10.5281/zenodo.7844787.

 1. Dokumenty elektroniczne:

Stone, D. (2010). Data Wielkanocy. Pobrano z: http://www.voxdomini.com.pl/stow/ pldates.html [02.01.2014].

Marks, K. (2012). Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Pobrano z: https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/przyczynek-do-krytyki-ekonomii-politycznej-1859.pdf [04.09.2020].

 1. Dokument audiowizualny:

Reed, C. (Director). (1949). The Third Man [Motion picture]. United Kingdom: British Lion/London Films.