Teologiczne Studia Siedleckie XVIII (2021)

Od redakcji, s. 7

Ks. Kazimierz MATWIEJUK, Wielki Czwartek – początek Triduum Sacrum, {Holy Thursday – The beginning of Triduum Sacrum}, s. 9 DOI

Ks. Łukasz CELIŃSKI, L’incenso nella liturgia.Appunti per una lettura ermeneutica della ritualità cristiana, {Incense in the Liturgy. Notes for a hermeneutic reading of the Christian rituality; Kadzidło w liturgii. Uwagi do hermeneutycznej lektury rytuału chrześcijańskiego}, s. 47 DOI

Izabella SMENTEK, Z problematyki pojęć eschatologicznych, {The Problems of Notions in Eschatology}, s. 61 DOI

Ks. Rafał SOĆKO, Usprawiedliwienie człowieka w kontekście procesu historiozbawczego na podstawie „Commentarium in epistulam ad Romanos” Orygenesa, { Human’s justification in the context of historico-redemptive proces in Origen’s „Commentarium in Epistulam ad Romanos” }, s. 91 DOI

Ks. Jakub KOZAK, Duszpasterska troska o osoby w sytuacjach nieprawidłowych, {Pastoral care for people in irregular situations}, s. 117 DOI

Ks. Ireneusz CELARY, ks. Henryk OLSZAR, Hlond i Słoweńcy. Misje legata papieskiego kardynała Augusta Hlonda w Lublanie, {Hlond and Slovenes: The Mission of the Papal Legate in Ljubljana}, s. 137 DOI

Ks. Damian GADAMER, Marksizm psychoanalityczny w koncepcjach Ottona Grossa i Wilhelma Reicha, {Psychoanalytic Marxism in Otto Gross’s and Wilhelm Reich’s concept}, s. 167 DOI

Marian WNUK, Filozofia biogenezy: Kategoria światła a natura życia, {Philosophy of Biogenesis: The Category of Light and the Nature of Life}, s. 183 DOI

Ks. Marcin BIDER, Pozasakramentalna praktyka wyjawiania myśli w źródłach wczesnego monastycyzmu bizantyjskiego. Wybrane zagadnienia w ujęciu teologiczno-prawnym, {The non-sacramental practice of verbalizing thoughts in the sources of the early Byzantine monasticism. Selected issues in theological and legal terms}, s. 201 DOI

Ks. Łukasz SZCZEBLEWSKI, Źródła melodii, metrorytmika oraz kontrafaktury w kompozycjach zawartych w zbiorze ks. Z. Piaseckiego (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę”, {Sources of melodies, metrorhythmics and contrafacta in the compositions included in the collection of Fr. Z. Piasecki’s (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę” [„I want to sing to my Lord”]}, s. 217 DOI

Recenzje

Ks. Ryszard Federczyk, Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego, Siedlce: Unitas, 2015, ss. 300. Recenzent: Jakub Akonom, s. 237 DOI

Autorzy cytowani – zapis APA, s. 241

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA
ISSN – 1733-7496
DOI

Możesz również polubić…