Teologiczne Studia Siedleckie XIX (2022)

OD REDAKCJI, s. 7

I. RUBINOWY JUBILEUSZ PRACY DYDAKTYCZNEJ
KS. PRAŁ. PROF. DRA HAB. ROMANA KRAWCZYKA
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM DIECEZJI SIEDLECKIEJ,  s. 9

Ks. Mariusz ŚWIDER (WSD Siedlce),
Jubileusz 40 – lecia pracy dydaktyczno-wychowawczej ks. prał. prof. dra hab. Romana Krawczyka w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, s. 17 DOI

Ks. Roman KRAWCZYK (UPH Siedlce, WSD Siedlce), Biblijne podstawy wiary w boskość Jezusa z Nazaretu, {The biblical basis for believing in the divinity of Jesus of Nazareth}, s. 67 DOI

Ks. Rafał PIETRUCZUK (WSD Siedlce), Starotestamentalne tło logionu „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5,13),{Old Testament background of the logion „You are the salt of the earth” (Matt 5:13)}, s. 81 DOI

Ks. Łukasz CELIŃSKI (AK Warszawa, WSD Siedlce), Padre Nicolas N. Afanassiev (1893-1966): introduzione allo studio dell’autore, {Father Nicolas N. Afanassiev (1893-1966): Introduction to the Author’s Study, Ojciec Mikołaj Afanasjew (1893-1966): wprowadzenie do studium autora}, s. 103 DOI

Ks. Karol ZADROŻNIAK (KUL Lublin), Młodzież wiejska wobec propozycji udziału we Mszy św. transmitowanej przez media w okresie pandemii Covid-19 w świetle badań własnych przeprowadzonych w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej, {The attitude of the rural youth to a proposal of participating in a holly mass online during the Covid-19 pandemy in the view of the own research conducted in the parish of Saint Bartlomew the Apostle in Korytnica Łaskarzewska}, s. 133 DOI

Ks. Damian GADAMER (Komarówka Podlaska), Feministyczna krytyka nauki a postmodernistyczny relatywizm poznawczy, {Feministic critique of science and postmodern cognitive relativism}, s. 153 DOI

Ks. Piotr TYMOSIEWICZ (AWF Biała Podlaska), Le teorie psicologiche della comunicazione persuasiva, {The psychological theories of persuasive communication, Psychologiczne teorie komunikacji perswazyjnej}, s. 173 DOI

Ks. Marcin BIDER (UPH Siedlce), Źródła unormowań prawnych życia anachoreckiego w pismach Ewagriusza z Pontu w świetle późniejszej recepcji tych norm, {The sources of the legal norms of an anachoretical life in the writings of Evagrius of Pontus in the light of subsequent reception of these norms}, s. 195 DOI

II. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM LITURGICZNE
Z OKAZJI 25. ROCZNICY BEATYFIKACJI MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA (NOWE OPOLE, 13.09.2021 R.), s. 215

Ks. Kazimierz MATWIEJUK (Siedlce), Kontekst historyczny procesu beatyfikacyjnego męczenników z Pratulina i ich duchowe dziedzictwo dzisiaj, {Historical context of the beatification process of the martyrs of Pratulin and their spiritual heritage today}, s. 217 DOI

Stefano PARENTI (Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma w Rzymie), La cura pastorale dei fedeli di rito bizantino-slavo: la prospettiva romana, {The Pastoral Care of the Faithful of the Byzantine-Slavic Rite: The Roman Perspective, Opieka duszpasterska nad wiernymi obrządku bizantyjsko-słowiańskiego: perspektywa rzymska}, s. 247 DOI

Don Norberto VALLI (Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma w Rzymie), La ricchezza delle tradizioni liturgiche dell’Occidente: riti latini non romani, {The Richness of the Liturgical Traditions of the West: The Non-Roman Latin Rites, Bogactwo tradycji liturgicznych Zachodu: obrządki łacińskie nierzymskie}, s. 277 DOI

Elena VELKOVSKA (Uniwersytet w Sienie), L’eredità liturgica di Costantinopoli nella Slavia meridionale e orientale, {The Liturgical Legacy of Constantinople in Southern and Eastern Slavia, Dziedzictwo liturgiczne Konstantynopola wśród Słowian południowych i wschodnich}, s. 291 DOI

III. SESJA NAUKOWA Z RACJI 25. ROCZNICY POWSTANIA KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ ŁUKOWSKIEJ (PRATULIN, 15.06.2022 R.), s. 321

Ks. Kazimierz MATWIEJUK (Siedlce), Aktualność świadectwa błogosławionych męczenników z Pratulina, {The actuality of the testimony of the blessed martyrs of Pratulin}, s. 323 DOI

Ks. Józef GRZYWACZEWSKI (UKSW Warszawa), Unia florencka, {The Union of Florence}, s. 341 DOI

Ks. Bernard BŁOŃSKI (Siedlce), Unici Podlascy. Rozwój kultu Błogosławionych, {The Uniates of Podlasie. Development of the cult of the Blesseds}, s. 359 DOI

Autorzy cytowani – zapis APA, s. 383

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA
ISSN – 1733-7496 DOI

Możesz również polubić…