Teologiczne Studia Siedleckie XX (2023)

OD REDAKCJI, s. 7

Ks. Łukasz CELIŃSKI (AKW/WSD Siedlce)
Modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej. Historia i teologia, {Intercessions in Eucharistic prayers. History and theology}, s. 9 DOI

Ks. Kazimierz MATWIEJUK (Siedlce)
Liturgia jako źródło eklezjalnej jedności, {Liturgy as a source of ecclesial unity}, s. 27 DOI

Ks. Waldemar BARTOCHA (UKSW Warszawa)
Główne kierunki soborowej odnowy liturgicznej w świetle Konstytucji o liturgii świętej z perspektywy 60. lat jej realizacji,{Main directions of the conciliar liturgical renewal in the light of the Constitutionon the Sacred Liturgy from the perspective of 60 years of its implementation}, s. 55 DOI

Ks. Jakub KOZAK (KUL Lublin)
Aktualność przesłania o duchowości małżeńskiej i rodzinnej w Liście do Rodzin Gratissimam sane św. Jana Pawła II,{Relevance of the message about marriage and family spirituality in the Letter to Families Gratissimam sane by St. John Paul II}, s. 77 DOI

Olena PERNAK (KUL Lublin)
Сучасні виклики подружньо-сімейного життя в Україні.Пастирська перспектива Римсько-Католицької Церкви, {Contemporary challenges of married and family life in Ukraine. Pastoral perspective of the Roman Catholic Church, Współczesne wyzwania życia małżeńsko-rodzinnego w Ukrainie. Perspektywa pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego}, s. 91 DOI

Marii Martselina DAROVSKA (KUL Lublin)
Пробудження і відновлення поваги до людського життя- виклик для Католицької Церкви, {Reawakening and restoring respect for human life a challenge for the Catholic Church, Budzenie i przywracanie szacunku dla życia ludzkiego wyzwaniem dla Kościoła katolickiego}, s. 113 DOI

Ks. Zbigniew SOBOLEWSKI (Warszawa)
Troska św. Jozafata Kuncewicza o podniesienie moralne i duchowe duchowieństwa unickiego, {St. Josaphat Kuncevich’s concern for the moral and spiritual support of the Uniate clergy}, s. 129 DOI

Ks. Andrzej KICIŃSKI (KUL Lublin)
Stare i nowe formy katechezy w rodzinie. Założenia katechizmu według Edmunda Bojanowskiego, {Old and new forms of catechesis in the family. The premises of the catechismaccording to Edmund Bojanowski}, s. 145 DOI

Ks. Krzysztof BURCZAK (KUL Lublin)
Bulla Klemensa XI Decet Romanum Pontificem ustanawiająca prepozyta kodeńskiego infułatem, {Pope Clement XI’s Bull Decet Romanum Pontificem making the Provost of Kodeń a Protonotary Apostolic}, s. 161 DOI

Ks. Marcin BIDER (UwS Siedlce)
Zakaz wstępu kobiet (ἄβατον) na górę Athos w bizantyjskim prawie kanonicznym (IX-XIX w.). Studium historyczno-prawne, {Inaccessibility for women (ἄβατον) to Mount Athos in Byzantine canon law(9th-19th centuries). A historical and legal study}, s. 183 DOI

Ks. Kacper RYSAK (KUL Lublin)
Źródła Nowego Ateizmu. Rys systematyczno-historyczny, {Sources of New Atheism. A systematic-historical outline}, s. 199 DOI

Ks. Marian Zdzisław STEPULAK (AM Płock)
Współczesna rodzina w Polsce w ujęciu systemowym, {Modern family in Poland from a systemic perspective}, s. 241 DOI

Ks. Piotr TYMOSIEWICZ (AWF Biała Podlaska)
I fattori della comunicazione persuasiva{The factors of persuasive communication, Charakterystyka wybranych elementów komunikacji perswazyjnej}, s. 261 DOI

Ks. Marian Zdzisław STEPULAK (AM Płock)
Laudacja wygłoszona z racji nadania przez Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości statusu Honorowego Członka Stowarzyszenia Księdzu Prałatowi mgr. lic. Józefowi Skorodiukowi, s. 287 DOI

Autorzy cytowani – zapis APA, s. 291

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA
ISSN – 1733-7496 DOI

Możesz również polubić…