Teologiczne Studia Siedleckie XIII (2016)

Artykuły

Ks. Piotr MAZUREK, UKSW, Miłosierdzie w przypowieściach Jezusa w ewangelii wg św. Łukasza, {Mercy in the parables of Jesus in the gospel according to st. Luke}. s. 7 DOI

Ks. Roman KRAWCZYK, UPH, Maryja – Matka Boża. Katolickie a jehowickie ujęcie problematyki, {Virgin Mary – Mather of God. Catholic and Jehovah’s View}, s. 24 DOI

Ks. Kazimierz MATWIEJUK, WSD Siedlce, Od liturgicznej improwizacji do tekstów pisanych, {From liturgical improvisation to written texts}, s. 36 DOI

Ks. Leszek BORYSIUK, WSD Siedlce, Bierzmowanie sakramentem ku wierze dojrzałej, {Confirmation as a sacrament for mature faith.}, s. 51 DOI

Ks. Waldemar BARTOCHA, UKSW, Eklezjologia episkopatu w odnowionej liturgii, {Ecclesiology of the episcopate in renewed liturgy}, s. 64 DOI

Ks. Ireneusz CELARY, UŚ, Muzyka liturgiczna w świetle dokumentów Kościoła, {Liturgical music in view of documents of The Church}, s. 80 DOI

Ks. Michał MOŚCICKI, KUL, Ornat – geneza, symbolika, sposoby dekoracji, {Chasuble – origin, symbols, ways to decorate.}, s. 91 DOI

Ks. Maciej MAJEK, WSD Siedlce, Model duchowości kapłańskiej na podstawie dzieł biskupa janowskiego Piotra Pawła Beniamina Szymańskiego OFMCap (1857-1867), {The model of priestly piety on the basis of the works of Bishop of Janów Paweł Beniamin Szymański OFMCAP (1857 – 1867)}, s. 116 DOI

Ks. Zbigniew Kazimierz SOBOLEWSKI, WSD Siedlce, Duchowe dziedzictwo męczenników z Pratulina, {Spiritual legacy of the Martyrs from Pratulin.}, s. 133 DOI

Ks. Dariusz LIPIEC, KUL, Organizacja duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej w Osnabrück w Niemczech, {Organization of the pastoral care in the Polish Catholic Mission in Osnabrück, Germany}, s. 145 DOI

Ks. Marcin BIDER, PWT Warszawa, Cofnięcie upoważnienia („missio canonica”) do nauczania religii w szkole według Kodeksu Prawa Kanonicznego, {The withdrawal of authorization („missio canonica”) to teach religion in schools according to the Code of Canon Law}, s. 159 DOI

Ks. Krzysztof Karol PIÓRKOWSKI, WSD Siedlce, Relacja terapeutyczna. Definicje stosowane we współczesnych modalnościach psychoterapeutycznych., {Therapeutic relationship. Definitions applied in contemporary psychotherapeutic modalities}, s. 177 DOI

Ks. Grzegorz STOLARSKI, UHP, Zasada celowości w argumentacji za istnieniem Boga, {The Priciple of Finality in the argumentation of Existence of God}, s. 187 DOI

TSS_13_(2016)

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…