Teologiczne Studia Siedleckie XVII (2020)

Od redakcji, s. 6

Ks. Grzegorz POTRZEBOWSKI, Anamnetyczny charakter sakramentu bierzmowania w ujęciu bpa Wacława Świerzawskiego, {Anamnetic character of the sacrament of confirmation in the grasp of bishop Wacław Świerzawski}, s. 8 DOI

Ks. Karol BIARDZKI, Prefacja jako integralny element celebracji mszalnej, {Prefation as an integral element Mass celebration}, s. 28 DOI

Ks. Łukasz CELIŃSKI, Per una rilettura della storia della formazione e dello sviluppo del Messale Romano. Il caso del Messale di Clemente V, {For a Re-reading of the History of Formation and Development of the Roman Missal. The Case of the Missal of Clement V; Ku relekturze historii powstania i rozwoju Mszału Rzymskiego. Przypadek Mszału Klemensa V}, s. 47 DOI

Ks. Ireneusz CELARY, Troska duszpasterska wobec osób starszych w starzejącym się społeczeństwie polskim, {Pastoral care of the elders in view of the demographical situation of the Polish socjety}, s. 67 DOI

Ks. Rafał SOĆKO, Prawo Mojżesza i wiara w Chrystusa jako główne determinanty usprawiedliwienia człowieka na podstawie „Commentarium in epistulam ad Romanos” Orygenesa, {Law of Moses and faith in Christ as main determinants of human’s justification in Origen’s Commentarium in epistulam ad Romanos}, s. 90 DOI

Ks. Kamil Edward DUSZEK, Bóg jako absolutna przyszłość. Czy „metafizyka przyszłości” Johna Haughta jest zgodna z wizją biblijną?, {God as the Absolute Future. Is John Haught’s “metaphysics of the future” compatible with the biblical vision?}, s. 110 DOI

Dk. Damian GADAMER, Tożsamość płciowa na tle dwugłosu teorii płci Judith Butler i tomistycznej metafizyki człowieka, {Gender identity in the background of discord in Judith Butler’s gender theory and Thomistic metaphysic of human}, s. 128 DOI

Ks. Piotr GRZEBISZ, Problematyka nadzoru kompetentnej władzy kościelnej nad prywatnym stowarzyszeniem wiernych w prawie kanonicznym. Wybrane zagadnienia, {The issues of supervision of the competent church authority over the private association of the faithful in canon law. Selected issues}, s. 139 DOI

Ks. Kazimierz MATWIEJUK, Sługa Boży biskup Ignacy Świrski (1885-1968), {Venerable Bishop Ignacy Świrski (1885-1968)}, s. 155 DOI

Ks. Andrzej KICIŃSKI, Ks. prof. dr Stanisław Płodzień (1913-1962). Prorektor KUL i wybitny prawnik z Łysobyków, {Fr. prof. dr Stanisław Płodzień (1913-1962). Vice-rector of the Catholic University of Lublin and a prominent lawyer from Łysobyki}, s. 173 DOI

Ks. Sławomir BYLINA, Geneza powstania parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Cud nad Wisłą w Białej Podlaskiej na Woli, {The origin of the parish Assumption of the Blessed Virgin Mary which is a miracle on the Vistula in Biała Podlaska in Wola}, s. 195 DOI

Recenzje

Ireneusz Celary, Krieg und Nachkriegszeit in den Tagebuchern von Josef Knossalla (1878-1951), Pfarrer von Radzionkau, Aschendorff Verlag, Munster 2015, ss. 144 [Insti- tut fur ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte in Regensburg – Vol. 24. in Serie: „Ar- beiten zur schlesischen Kirchengeschichte”]. Recenzent: ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, em. prof. UKSW, s. 207 DOI

Autorzy cytowani – zapis APA, s. 212

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA
ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…